Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Trójmiasto

NEWSY Trójmiasto
i pomorskie

Pozytywna ocena PKA dla Psychologii prowadzonej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

Psychologia prowadzona w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym otrzymała pozytywną ocenę PKA.

Nowoczesne metody nauczania

W uzasadnieniu swojej decyzji zespół oceniający PKA podkreślił, że koncepcja kształcenia na wydziale opiera się na krajowych i zagranicznych wzorcach, a dzięki zastosowaniu różnorodnych form aktywizujących studentów, jak na przykład: konwersatoria, seminaria, warsztaty, prace zespołowe i projektowe studenci, zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie psychologa i kompetencje społeczne przydatne w każdym miejscu pracy.

Komisja doceniła udział studentów w pracach zespołów zajmujących się opracowywaniem planów i programów nauczania. Opinie studentów pozwalają dostosować proces kształcenia do potrzeb i oczekiwań przyszłych psychologów.

Wsparcie doświadczonych praktyków

Wykładowcy prowadzą nie tylko aktywną działalność naukowo-badawczą, lecz także praktykę zawodową w obszarze psychologii. Doświadczenie zdobyte poza uczelnią wykorzystują w pracy dydaktycznej, pokazując studentom konkretne przykłady zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Umowy z partnerami zewnętrznymi dotyczące organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenia zajęć przez osoby posiadające znaczne pozaakademickie doświadczenie zawodowe zapewniają studentom bezpośredni kontakt z praktykami i umożliwiają poznanie różnych profesji, w których umiejętności zdobywane podczas studiów znajdują zastosowanie.

Współpraca z przedstawicielami biznesu

Komisja zwróciła uwagę na liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, które umożliwiają współpracę z doświadczonymi praktykami.

Wydział powołał Radę Pracodawców, w skład której wchodzą przedstawiciele firm i instytucji o zróżnicowanym profilu. Opiniują oni program kształcenia i sposoby jego realizacji oraz sylwetkę absolwenta pod kątem oczekiwań rynku pracy.

Ocena PKA
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zamiejscowy w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku "psychologia" studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

Ocena PKA dla kierunków prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

data ostatniej modyfikacji: 2016-12-21 13:20:45
Komentarze

Nauka języka w twoim mieście


boks_2016_17_drugi_jezyk_gratis.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06